Výstavy

Trvanie výstavy: 25. 3. 201425. 4. 2014

Pozývame Vás na výstavu Ústavu pamäti národa pri príležitosti 26.výročia Sviečkovej manifestácie.

Vernisáž k výstave začne 25. marca o 20:00 hodine v rámci dňa zápasu za ľudské práva

Trvanie výstavy: 6. 3. 201431. 3. 2014

SLOVENSKA TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE
ODDELENIE DREVA CELULÓZY A PAPIERA

a Pavel Krkoška, autor

Vás pozývajú na otvorenie výstavy
Another sight on wood II. / Iný pohľad na drevo II.
Reliefs / Reliéfy


ktorá sa uskutoční 6. 03. 2014 o 17:00
 v Dome Quo Vadis na Trojičnom námestí v Bratislave
Hostí medzinárodnej konferencie WPP PA
pozývame v dňoch 12. a 13. marca.
Výstava bude prístupná do 31. 3. 2014
(pondelok – piatok 16:30 – 21:00, nedeľa 17:30 – 21:30)

 

Insitný rezbár Pavel Krkoška je pôvodom Kysučan. Po absolvovaní štúdia na Slovenskej technickej univerzite v roku 1962 zostal tejto vzdelávacej inštitúcii verný. Jeho druhou láskou sa stal Lamač, kde dodnes žije a tvorí. Vo svojej rezbárskej tvorbe, ktorou sa intenzívne začal zaoberať od svojich 40-tich rokov, zachytáva obrazy detstva, prírodu, rodinné udalosti, práce na poli, v záhradách, vinohradoch, portréty blízkych priateľov. Zaujíma ho intimita ľudového prostredia, stvárňuje interiéry dedinských domácností, exteriér prírody, v ktorom je stopa a práca človeka veľmi dôležitou súčasťou dňa aj noci, radosti zo života, ale aj ťažkou prácou, ktorá mu dodáva vážnosť bytia. Človek a príroda sú tu v absolútnej symbióze, často sa vzájomne stotožňujú. Osobnosti nášho kultúrneho života (Cyrila a Metoda, Gorazda, portréty umelcov, ako Ondreja Zimku, či Petra Ondreičku) zobrazuje v priestorových portrétoch a v dimenziách tvarovo abstraktných riešení.

Trvanie výstavy: 6. 2. 20143. 3. 2014

Pozývame Vás na výstavu

liturgických rúch a ornátov od akademickej maliarky Kataríny Böhmovej,

ktorá začína 6. februára. Vernisáž k výstave sa bude konať v pondelok 10. februára o 18:00.

 

Príhovor autorky:

Otázky chrámového umenia a tvorby liturgických rúch sa v poslednom období mojej tvorivej cesty stali pre mňa naliehavými a pocítila som vnútornú túžbu vniknúť viac do podstaty liturgického odevu a jeho významu.
Predo mnou sa otvorila nová etapa osobného hľadania a chápania významu slávenia liturgie. Stala sa pre mňa cestou nádeje. „Kresťanská liturgia je liturgiou cesty, liturgiou putovania k premene sveta. A tá sa dosiahne len vtedy, ak bude Boh ,všetko vo všetkom´,“ (Joseph Ratzinger, Duch liturgie, Trnava 2005).
Myšlienka cesty liturgie ma priviedla k premýšľaniu nad liturgickým slávením a sprítomňovaním Kristovej obety, kde sa prelína v čase minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Pri kňazskej vysviacke Cirkev činí hmatateľnou skutočnosť kňazstva. Kňaz koná „in persona Christi“, v mene Krista. Dochádza tu k výmene odevu, k novému spoločenstvu s Kristom, potvrdenému slovami: „Ad sum – Som pripravený.“ Vonkajším spôsobom sa sviatosť kňazstva prejavuje pri obliekaní liturgických rúch. Jej vnútorná úloha značí: Obliecť si Krista, dať sa mu tak, ako sa on dáva nám. Táto úloha sa opakuje pri každej svätej omši. Vziať si odev značí vysluhovať vnútorné „áno“ tomuto poslaniu. Je to odev „Kristovej lásky“, ktorý má všetky podoby života nášho Spasiteľa. Hlboká symbolika liturgických farieb je pre výtvarnú prácu bohatým inšpirujúcim artefaktom.
Spomienka na Poslednú večeru umožňuje účasť na Ježišovom konaní a zároveň sa nám ponúka prijímanie premenených darov, ktoré sa pre nás stávajú posilou, „viaticum“ – chlebom na cestu. Kríž a vzkriesenie napĺňajú kresťanský kult v plnom význame.
Premýšľanie a spoznávanie podstaty slávenia liturgie ma postupne vovádzali do hľadania spôsobov, ako vyjadriť na ploche liturgického rúcha moje osobné vnímanie a chápanie predkladaného tajomstva. Zvolila som si stred rúcha a vertikálne riešenie vsadenia maľovanéhoa neskôr zošívaného pásu, na ktorom som nachádzala priestor na moje vlastné tvorivé úsilie.
Téma kríža, ktorý ma nekonečné množstvo atribútov, sa stala prvotnou v mojich maľbách na hodváb. Kríž je miestom našej spásy, je miestom utrpenia, umučenia, je studnicou, z ktorej pijem, je svetlom, nádejou, je Farebným krížom, ako som ho nazvala vo svojej mladosti, keď som hľadala spôsob na vyjadrenie lásky. Ďalej je miestom, kde si človek líha v náročných okamihoch žitia, stáva sa „sladkým jarmom“, a tak ako je liturgické rúcho v prenesenom význame „jarmom“, ktoré nie je ťažké, tak sa kríž stáva kľúčom, ktorý otvára srdcia, kľúčom k jednote, ku ktorej smeruje ľudstvo, k uskutočneniu Ježišovho závetu Ut omnes unum sint...
Kríž sa môže stať ikonou, na ktorú sa dá neprestajne hľadieť, možno sa ponárať do jej svetla a načierať do mora milostí, ktoré z nej pramenia. Tu sa dá nájsť pokoj, útecha a sila do všedných dní.
V tejto symbolike som prechádzala od konkrétneho vyjadrenia k prelínaniu horizontál a vertikál, ktoré sú pretínaním sa ľudského a Božieho života. Neskôr som prešla k voľnejšiemu vyjadreniu témy a prichádzali nové námety, ako Kalich dobrorečenia, Plod života, Keď zakvitne strom, Ja som vinič, Slnko spásy, Stará a nová zmluva, Veža zo slonovej kosti.
Od maľovaného rúcha som prešla k technike skladania a zošívania prírodných, bielych, krémových bielych a zlatistých štruktúr a materiálov, ktoré na ploche odevu vytvárajú akúsi architektúru a pevnú stavbu, zloženú v prenesenom význame z množstva rukopisov, z ktorých pozostáva Sväté písmo. Mozaika farieb, maľovaných i textilných štruktúr môže evokovať pevný a silný chrám, večné mesto Jeruzalem, mesto, v ktorého strede prebýva sám Pán. Toto jestvovanie je vyjadrené zlatým štvorcom uprostred rúcha. Pôsobí ako otvorený svätostánok, kam môže každý vstúpiť a načierať z prameňa živej vody.
Liturgické rúcho, pôvodne nazývané casula (domček), sa stáva odevom lásky, odevom, ktorý symbolizuje predobraz nového odevu v krste a vo viere. Jeho význam je tak široký, bohatý a dáva hlboké možnosti pre tvorivý rozvoj a hľadanie osobných tvorivých interpretácií.

Katarína Böhmová, Bratislava 2014

Trvanie výstavy: 4. 2. 20143. 3. 2014

Pozývame Vás na výstavu obrazov Zuzany Chochulovej, ktoré budú vyvesené v prednáškovej miestnosti Domu Quo Vadis.

Výstava má názov Moja cesta za Bohom (Ef 2, 4-5,8)

Vernisáž sa uskutoční 4. februára o 19. hodine

Trvanie výstavy: 7. 1. 201431. 1. 2014

Pozývame Vás na výstavu dokumentárnych fotografií zo života zasvätených ľudí od Petra Sedláka s názvom

Svietiene

Vernisáž k výstave sa uskutoční 7. janára 2014 o 18:00 v Dome Quo Vadis. Výstava potrvá do konca januára. Vo februári bude opäť nová výstava.

P.S: názov výstavy nie je preklep, ale podnet k úvahe...

Trvanie výstavy: 13. 12. 201321. 1. 2014

Pozývame Vás na výstavu fotografií Lenky Adamčíkovej Kostolanskej zo svojej cesty po juhoamerickom Peru.

Trvanie výstavy: 26. 11. 201320. 12. 2013

Srdečne pozdravujeme a pozývame Vás na výstavu "Obrazové krédo manželov Zuzany a Anreja Botekovcov", ktorá sa uskutoční  na záver Roku viery v dňoch 27. 11. - 20. 12. 2013 v našom Dome Quo vadis v Bratislave s prispením grantového programu  Ars Bratislaviensis.

Trvanie výstavy: 21. 10. 201323. 11. 2013

Pri príležitosti 20. výročia otvorenia Gymnázia sv. Uršule v Bratislave Vás srdečne pozývame na vernisáž výstavy

Farebné stretnutia

Trvanie výstavy: 29. 9. 201320. 10. 2013

Pozývame Vás na výstavu obrazov akad. maliarky Emílie Hollej s názvom Tajostvá.

Emília Hollá po štúdiu na SŠUP v Bratislave a skončení štúdia výtvarnej výchovy na filozofickej fakulte bola v roku 1976 evidovaná ako výtvarný umelec pri SFVU, čo jej umožnilo mať slobodné povolanie, a tak mohla študovať ďalej. V roku 1980 ukončila štúdium maľby na Akadémii výtvarných umení v Krakove. Skončila aj štúdium teológie v Badíne a  podiplomové štúdium umenia na liturgickom inštitúte Pápežskej teologickej akadémie v Krakove. Od roku 1976  okrem účasti na početných výstavách na Slovensku, v Čechách a Poľsku mala doteraz šesť samostatných výstav, z toho tri v Macedónsku. V rámci Slovenskej výtvarnej únie je Emília Hollá členom združenia Art Club
60+8.  S jej  obrazmi môžeme stretávať na výstavách umelcov tohto zoskupenia. Žije a tvorí v Ružomberku. Autorka sa často inšpiruje náboženskou tematikou, ktorú posúva do roviny meditácie. Ťažisko terajšej výstavy v Dome Quo vadis tvoria obrazy posledného obdobia, inklinujúce k abstraktnejšiemu vyjadrovaniu s citlivým prístupom k biblickým tajomstvám. Výstava pod názvom Tajomstvá je otvorená od 30.IX. do 20.X.2013.  Vernisáž bude 30.IX. o 18. hod.  Komisárkou výstavy je PhDr. Klára Kubíková. Srdečne ste vítaní.

Výstava je realizovaná s podporou grantového programu Mesta Bratislava Ars Bratislavensis.

Nejde o tajomstvá v zmysle ezoteriky, ale dotyk s tajomstvami, ktoré nás obklopujú – prekvapenia tajomstiev prirodzeného sveta, či stretávanie sa z tajomstvami duchovnými - tajomstvami prežívaných utrpení, radostí, cez Cirkev podávaných sviatostí, tajomstvá dotykov Božích. Môžeme pochopiť z nich len toľko, koľko nám ich odkryje Boh sám. Boh nás prevyšuje svojou podstatou v nekonečnej miere, nikdy ho nepochopíme úplne. Tajomstvami obalené Jeho diela, situácie smutné  i radostné, ktorými nás svojou láskou vychováva, často presahujú  náš pochop a niekedy sú v protiklade s našimi plánmi či túžbami. Nerozumieme im , k prístupe k nim opierame sa len o dôveru
a vieru. Nerozumieme Jeho niekedy akoby rozmarnej, pre nás nepochopiteľnej láske, ale dôverujeme jej.- Jeho múdrosť, vševedúcnosť, prezieravosť je spojená práve s touto Jeho nevyčerpateľnou nesmiernou láskou. Dôvera k Otcovej láske prináša pokoj.

Trvanie výstavy: 3. 9. 201330. 9. 2013

Pozývame Vás na výstavu obrazov a objektov autorky Beáty Krasňanskej s názvom

Život viery - Živá eucharistia

Vernisáž k výstave sa koná 3. septembra o 18:00 hodine

Výstava je realizovaná s podporou grantového programu Mesta Bratislava Ars Bratislavensis

Stránky

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária